Grups

L’escola de música basa la seva estructura educativa en dos àmbits de caràcter general: l’àmbit de primer contacte i formació continuada, que desenvolupa programes formatius que no inclouen l’aprenentatge d’un instrument, i l’àmbit de formació instrumental, que inclou l’aprenentatge i la pràctica instrumental, tant a nivell individual com en conjunt, des de nivells d’iniciació fins a la capacitació per a accedir a estudis de grau professional o superiors.

L’estructura de l’oferta formativa afavoreix la globalització dels aprenentatges per facilitar així que els processos d’ensenyament resulten efectius.

A continuació, podeu veure els grups que conformen l’escola de música, incloent les especialitats instrumentals i les diferents agrupacions vocals i instrumentals.

Música en família (de 0 a 2 anys)

L’alumnat assisteix amb acompanyant adult per tractar la sensibilització artística, la relació música i moviment, la psicomotricitat, l’educació de l’oïda, etc.

Jardí musical (de 3 a 6 anys)

La sensibilització artística, la relació música i moviment, la psicomotricitat, l’educació de l’oïda, el cant, el desenvolupament harmònic i personal mitjançant la música i l’experimentació amb els elements que configuren l’expressió artística en tots els seus vessants.

Presolfeig (7 anys)

Es tracta d’un curs previ a l’inici del llenguatge musical escrit i estudi teòric de l’assignatura.

Etapa bàsica (de 8 a 11 anys)

Durant aquest cicle de quatre cursos, l’alumnat tria instrument i estudia el nivell elemental de l’assignatura de llenguatge musical i instrumental encaminats a la preparació de les proves d’accés a ensenyaments oficials als conservatoris professionals.

Durant aquest període, la pràctica instrumental i vocal es constitueix com un element expressiu més i es desenvolupa la personalitat musical. A més a més, l’alumnat comença a formar part de les agrupacions de cor, Banda Infantil i/o Orquestra Infantil.

Etapa de refermament (de 12 a 15 anys)

Es tracta de dos cursos de formació instrumental i llenguatge musical encaminats a la consolidar la preparació per a nodrir les agrupacions instrumentals de la Societat Musical “La Alianza”, així com a la preparació de les proves d’obtenció del certificat oficial elemental de música o d’accés cursos diferents de primer d’ensenyaments oficials a conservatoris professionals. L’alumnat consolida i aprofundeix en la pràctica instrumental i vocal i, com a conseqüència, ingressa a les diferents agrupacions instrumentals de l’escola.

Etapa avançada

Tant per a l’alumnat que desitja continuar estudis amateurs de música des d’una vessant interpretativa, sense límit de permanència d’edat, com per a alumnat interessat en la preparació de proves d’accés a ensenyaments oficials de conservatoris superiors.

Grup d’adults

Sense límit d’edat, aquest grup està dirigit per a l’alumnat interessat en una formació musical adaptada a les seves inquietuds i/o necessitats.

ESPECIALITATS INSTRUMENTALS

Quan l’alumnat ha adquirit les bases del nivell elemental, és el moment de triar un instrument que el permetrà assolir el nivell per a, si ho desitja, preparar les proves d’accés a ensenyaments oficials als conservatoris professionals i/o entrar a formar part de les diferents agrupacions musicals.

 • Cant
 • Clarinet
 • Contrabaix
 • Fagot
 • Flauta
 • Oboè
 • Percussió
 • Piano
 • Saxòfon
 • Trombó
 • Trompa
 • Trompeta
 • Tuba
 • Viola
 • Violí
 • Violoncel

AGRUPACIONS INTRUMENTALS

Al llarg de la formació de l’alumnat, aquest forma part de diverses agrupacions.

 • Cor A: Iniciació al cant coral per a l’alumnat de 1r i 2n de llenguatge musical.
 • Cor B: Consolidació del cant coral per a l’alumnat de 3r i 4t de llenguatge musical.
 • Cor C: Continuació del cant coral per a l’alumnat interessat en seguir perfeccionant, així com per als dels grups d’adults
 • Banda infantil: Iniciació al treball conjunt amb l’alumnat de segon curs d’instrument en les especialitats de vent, percussió i corda fregada greu.
 • Orquestra infantil: Iniciació al treball conjunt amb l’alumnat de segon curs de corda fregada. (segons nombre de matrícules).
 • Banda juvenil: Alumnat de quart curs en les especialitats de vent, percussió i corda fregada greu.
 • Jove orquestra: Alumnat més avançat en els instruments de corda fregada.
 • Banda simfònica: Alumnat que ha assolit un alt domini de l’instrument.
 • Grups instrumentals de diversa constitució. Aquells que sorgeixen de cada departament, creant així grups homogenis i diversos en funció del repertori que es vol interpretar (de saxòfons, de metall, de fusta aguda, percussió, mixtos, etc.). Durant el mes de juny es deixen de fer classes individuals d’instrument per a preparar repertori en conjunt.